Verminderingsattest toevoegen, wijzigen of verwijderen Afdrukken

Gewijzigd op: Di, 4 Jan, 2022 om 12:32 PM


Verminderingsattesten zijn belangrijk voor de berekening van het inschrijvingsgeld. Op de leerlingenfiche tabblad attesten, vind je onder ‘Overzicht Verminderingsattesten’ een lijst van de al toegekende verminderingsattesten met hun nummer en een omschrijving. Indien er een attest geüpload is zal je dit in miniatuur weergegeven zien op de plaats van het PDF-icoontje.Een verminderingsattest toevoegen

Om een attest toe te voegen, klik op ‘Verminderingsattest toevoegen‘. Selecteer een soort en voeg eventueel een opmerking toe. Duid aan of er al dan niet een attest aanwezig is en of het attest enkel geldig is voor deze leerling. Wanneer ‘Alleen voor deze persoon‘ niet wordt aangevinkt, zal het attest gelden voor de hele leefeenheid, dit is voor alle leerlingen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als de leerling waarin je aan het werken bent. Wanneer het attest geldig is voor alle leerlingen van een leefeenheid zullen al deze leerlingen een vermindering ontvangen op hun inschrijvingsgeld. Klik op ‘Opslaan‘. (Een lijst met de verschillende soorten verminderingsattesten vind je verder in dit artikel terug.)


 

Een verminderingsattest wijzigen of verwijderen

Via het potlood-icoontje rechts van het attest kan je de gegevens van het attest wijzigen, het attest verwijderen en aangeven dat het attest aanwezig is, zonder het daarvoor te moeten uploaden (vb. wanneer het op papier wordt bewaard). 

PDF-document koppelen

Aan een bestaand attest kun je een PDF-document koppelen. Klik op het PDF-symbool helemaal links, op de lijn van het attest. Je krijgt de mogelijkheid om te bladeren naar het gewenste document en daarna te uploaden.

 

PDF-document raadplegen of verwijderen

Als er een document werd geupload zie je in de eerste kolom een miniatuur van het document in kwestie. Wanneer je ze aanklikt, krijg je het document in een pop-up te zien.

In de hoek linksonder van dat pop-up venster staat de knop om het PDF-document te verwijderen.

 

 

Soorten verminderingsattest

Hieronder vind je een oplijsting van de verschillende soorten die je kunt kiezen en waarvoor je ze kunt gebruiken.


Volledig werklozen

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Werklozen andere categorieën

 • een attest van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
 • een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Leefloners

 • een attest van het OCMW
 • een UITPAS met kansenstatuut op naam
  (Dit attest geldt ook voor inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag)

Personen met een beperking

 • een attest zijn van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • een rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming aan personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid blijkt
 • een European Disability Card

Residenten gezinsvervangend tehuis

 • een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft

Erkende politieke vluchtelingen

 • een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Hierop moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan.
 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft
 • identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Volwassenen van 18 tot 24 jaar

 • Dit attest hoef je niet toe te voegen, omdat DKO3 hier automatisch rekening mee houdt.

Jongeren – ander lid leefeenheid betaald

 • Dit attest hoef je enkel toe te voegen als dit ander lid van de leefeenheid betaald heeft in een andere academie. Als beide leden ingeschreven zijn in dezelfde academie, wordt hier automatisch rekening mee gehouden.

Jongeren – bijkomende studierichting

 • Als een jongere zich inschrijft in academie A voor beeld en in academie B voor muziek, dan moet dit attest toegevoegd worden. Als de jongere zich inschrijft voor beide in 1 academie, dan hoeft dit attest niet toegevoegd te worden. Dan wordt hier automatisch rekening mee gehouden.

Arbeidsongeschiktheid

 • een attest van de ziekteverzekering met geldigheidsperiode en graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
 • een attest van het RIZIV
 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

Verhoogde tegemoetkoming

 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt, of een uitkering daarmee gelijkgesteld
 • een UITPAS met kansenstatuut op naam

Zonder inschrijvingsgeld

PAS OP!
Er bestaat geen apart attest UITPAS. Zoals je hierboven kan lezen, is de UITPAS opgenomen in het attest ‘leefloners’ of het attest ‘verhoogde tegemoetkoming’. Als je een leerling wilt toevoegen die een UITPAS heeft, dan moet je dus één van deze attesten aanduiden. Op die manier wordt voor die leerling het verminderde tarief aangerekend.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.